Fair Value & Sensitivity Tests

לפריקו ניסיון רב ומאגרי מידע ייחודיים אותם צברה לאורך שנות פעילותה המקצועית, הכוללים טכנולוגיה מתקדמת, בסיס נתונים פיננסי רחב, ידע והיכרות עם השוק הפיננסי והתקינות הרגולטוריות.

פריקו מבצעת עבור לקוחותיה עבודות כלכליות ומתן חוות דעת, ניירות עמדה ויעוץ תוך התייחסות, ככל שניתן, לדרישות ועדת גלאי 2 והתקינה הבני”ל IFRS, US-GAAP ועוד.

בחינת שווי הוגן וניתוחי רגישות על פי דרישות ועדת גלאי:

פריקו מבצעת בדיקת שווי הוגן וניתוחי רגישות ע”פ דרישות ועדת גלאי 2 לעסקות פיננסיות בתחום המט”ח וריביות, קומודיטיס, אג”חים, אופציות להמרה, נגזרים משובצים, אופציות עובדים ועוד.

ועדת גלאי השנייה הגישה את המלצותיה בינואר 2006. הועדה קבעה כי דרישות הדיווח האיכותי במתכונתן הנוכחית נמצאו כנאותות ולאור השינויים בתקינה החשבונאית, המליצה לבצע איחוד בין כללי החשבונאות לבין דרישות הגילוי שבדוח הדירקטוריון. בהמשך לכך, המליצה הוועדה להתאים את ההגדרות שבחקיקה לאלו שבכללי החשבונאות. התאמת ההגדרות חשובה ביותר על מנת לפשט ולהקל על המשקיע את קריאת הדוח התקופתי.

אחת ההמלצות המרכזיות של ועדת גלאי השנייה הייתה לחייב את החברות להציג את השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים והמוצרים הנסחרים בשוקי הסחורות. על החברות יהיה לבצע מבחני רגישות לשווי ההוגן של הרכיבים הללו. יתבצעו לפחות ארבעה מבחנים – כתוצאה משינויים מעלה ומטה של 5% ו- 10% במחירי שוק. כמו כן, במידה ובמהלך עשר השנים שקדמו למועד הדיווח היה שיעור שינוי יומי גבוה יותר מ- 10% יבוצעו בנוסף מבחני רגישות לפי שיעור השינוי הגבוה ביותר שנמצא בתקופה זו. מודל דיווח כמותי זה מאפשר למשקיע לקבל תמונה פשוטה להבנה וברורה לגבי השפעות סיכוני השוק על שווי החברה. מבחני הרגישות גם חושפים בפני הקורא סיכונים שכלל לא חשב כי השפעתם מהותית ולהיפך. חברות שעיקר עיסוקן בתחום הפיננסי יידרשו לכלול גם ניתוח לפי מודל שווי הוגן בסיכון (VAR).

  • פריקו מבצעת בדיקת ניתוחי רגישות:
  •  עסקות פיננסיות
  •  הלוואות בנקאיות
  •  אג”ח שהונפק או לחילופין תיק אג”חים
  •  אג”ח להמרה
  •  אופציות לעובדים

שערוך והצגת שווי הוגן לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים בארה”ב  US GAAP

(באנגלית: Generally Accepted Accounting Principles, הקיצור המקובל: GAAP – מבוטא “גָאפּ”)

עקרונות חשבונאיים מקובלים או כללים חשבונאיים מקובלים – מייצגים מסגרת תקנית של קווים מנחים לאופן רישום עיסקאות בחשבונאות פיננסית. בחוות דעת על הדוחות הכספיים, קובעים רואי החשבון אם הדוחות נערכו על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים.(הגדרה מילונית)

IFRS

תקן דיווח כספי בינלאומי (באנגלית: International Financial Reporting Standard, בקיצור: IFRS) הוא תקינה חשבונאית בינלאומית, שנקבעה על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB – International Accounting Standard Board) שמושבו בלונדון ופועל בשיתוף עם האיחוד האירופי, אך אינו כפוף לו ועובד בצורה אוטונומית.

(הגדרה מילונית)

על פי התקינה הבינלאומית ה IFRS, יש לבצע ניתוחי רגישות של השפעת השינויים בנתוני השוק הרלוונטיים לעסקות הפיננסיות על הרווח וההפסד באותן עסקות פיננסיות. בנוסף, על החברות להסביר ולפרט באשר לסיכונים שונים. במידה וישנם סיכונים נוספים (כגון במקרה של אופציות לעובדים, אג”ח, אג”ח להמרה ועוד) על החברה לבודד את אותו הסיכון ולתת לו ביטוי בשערוך הכולל.

נדגיש כי אין בשרות זה משום תחליף לניתוח כלכלי של תמהילי המחירים כמו גם תכנון וניהול תזרים המזומנים, ניתוח מאזן החברה, ניתוח דוח רו”ה וכו’. כמו כן אין בכוונת השרות הנ”ל לעסוק בניתוח פרטני של מבנה ההון החוזר של החברה ו/או הבעת דעה על הסעיפים השונים במאזן, דוח רו”ה וכו’.